ലോഡിങ്
ഹലോ ഡമ്മി ടെക്സ്റ്റ്
concpt-img

ഒരു പേജിന്റെ ലേഔട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വായിക്കാനാകുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വായനക്കാരൻ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമെന്നത് വളരെക്കാലമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്. ലോറെം ഇപ്‌സം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാര്യം, 'ഉള്ളടക്കം ഇവിടെ, ഉള്ളടക്കം ഇവിടെ' ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിപരീതമായി അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂടുതലോ കുറവോ സാധാരണ വിതരണമുണ്ട്, ഇത് വായിക്കാനാകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. പല ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് പാക്കേജുകളും വെബ് പേജ് എഡിറ്റർമാരും ഇപ്പോൾ ലോറം ഇപ്‌സം അവരുടെ ഡിഫോൾട്ട് മോഡൽ ടെക്‌സ്‌റ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, 'ലോറെം ഇപ്‌സം' എന്നതിനായുള്ള തിരയൽ ശൈശവാവസ്ഥയിലുള്ള നിരവധി വെബ്‌സൈറ്റുകളെ കണ്ടെത്തും.

വാസ്തവത്തിൽ, അവർക്ക് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ശക്തരാകാം.

10
12
ലോറെം ഇപ്‌സം ഡോളർ സിറ്റ് അമേറ്റ്, കോൺസെക്റ്റർ അഡിപിസിംഗ് എലൈറ്റ്. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
-സോഫി ബ്രൗൺ

ലോറെം ഇപ്‌സത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി വ്യതിയാനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ, കുത്തിവച്ച നർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ക്രമരഹിതമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം പോലും വിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ലോറെം ഇപ്‌സത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, വാചകത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ലജ്ജാകരമായ ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എപ്പോഴാണ് മോഡൽ റീട്രെയിനിംഗ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്?

ലോറെം ഇപ്‌സത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി വ്യതിയാനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ, കുത്തിവച്ച നർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ക്രമരഹിതമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം പോലും വിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ലോറെം ഇപ്‌സത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, വാചകത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ലജ്ജാകരമായ ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം എഴുതുക